Huishoudelijk reglement & Statuten

Onderstaand het huishoudelijk reglement van onze vereniging, waaraan ieder lid zich dient te houden.

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten.

2. Rijlessen in verenigingsverband worden uitsluitend door instructeurs/instructrices gegeven die door het bestuur zijn aangesteld. Voor een instructeur/ instructrice die geen lid is van de vereniging of niet door het bestuur is aangesteld, is het niet toegestaan lessen te verzorgen op het terrein van de vereniging, tenzij dispensatie is verleend door het bestuur.

3. Leden behoren de aanwijzingen van de instructeur cq instructrice op te volgen.

4. De indeling van lessen vindt plaats in overleg met de instructeur/instructrice. Wisseling van een lesplaats kan uitsluitend plaatsvinden wanneer de instructeur/instructrice en het bestuur hiermee instemmen.

5. Leden die in een les zijn ingedeeld, verplichten zich deze les regelmatig te volgen. Wanneer het lid verhinderd is om de les te volgen, moet men zich voor aanvang van de les afmelden bij de instructeur/instructrice.

6. Om andere lessen zo min mogelijk te storen, dient men het wisselen van de lesgroepen zoveel mogelijk gelijktijdig te doen.

7. Indien een lid voor langere tijd verhinderd is de lessen te volgen of regelmatig afwezig is, behoudt het bestuur het recht om deze plaats aan een andere combinatie toe te wijzen.

8. Wanneer een christelijke feestdag valt op een dat er lessen zijn, komen deze lessen te vervallen; deze worden niet gecompenseerd. Er vinden ook geen activiteiten plaats onder naam van de vereniging.

9. Op zondag is het niet toegestaan om gebruik te maken van het terrein van de vereniging.

10. Leden zijn te allen tijde verplicht tijdens het rijden een veiligheidscap of -helm te dragen. De veiligheidscap of –helm dient door middel van een kinband op deugdelijke wijze vast op het hoofd bevestigd te zijn. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of lichamelijk letsel.

11. Wanneer de manege niet in gebruik is voor lessen of wedstrijden kunnen leden vrij gebruik maken van de manege. Als je paard of pony mest tijdens het vrij rijden in de manege ben je verplicht dit op te ruimen, een mestboy en kruiwagen zijn daarvoor aanwezig.

12. Het is ten strengste verboden in de binnenbak te longeren, tenzij het bestuur door weersomstandigheden hiertoe toestemming verleent. Dit wordt via een mededeling kenbaar gemaakt.

13. Alle pony’s en paarden die door de leden op het terrein van de vereniging worden bereden dienen op de door de KNHS voorgeschreven wijze te zijn gevaccineerd. Op verzoek van het bestuur dienst men een vaccinatiebewijs te kunnen overleggen.

14. Leden die 16 jaar of ouder zijn, verplichten zich tot assistentie bij schoonhouden van de manege en lichte onderhoudswerkzaamheden.

15. Leden van 18 jaar en ouder worden via een rooster verplicht om een avond kantinedienst te doen en een dagdeel per jaar kantinedienst tijdens een wedstrijd.

16. De contributie dient per halfjaar vooruit te worden voldaan. Nieuwe leden dienen de contributie van het eerste halfjaar ineens vooruit te betalen (Rabobank:38.75.49.420 t.n.v. P.c. de Bosrakkers). Jeugdleden t/m 18 jaar € 14,50 per maand, 19 jaar en ouder € 19,50 per maand. Niet lessende leden € 12,00 per maand.

17. Jaarlijks wordt, vóór de onderlinge wedstrijd aan het eind van het buitenseizoen, een verloting georganiseerd ten behoeve van de clubkas. Elk lid is verplicht minimaal één boekje van vijftig loten te verkopen. Niet verkochte loten kunnen niet worden teruggegeven. Het te ontvangen geld en de souches van de verkochte loten dienen vóór de onderlinge wedstrijd bij de penningmeester te worden ingeleverd.

18. Wijzigingen in het lidmaatschap die doorwerken naar de KNHS moeten jaarlijks vóór 15 november aan de door het bestuur aangewezen contactpersoon schriftelijk worden gemeld. Kosten die voortvloeien uit het te laat melden van wijzigingen komen geheel voor rekening van het lid, ook als het lidmaatschap bij de vereniging inmiddels is beëindigd.

19. Wanneer de wedstrijddatum van een andere vereniging gelijk valt met de datum van de eigen vereniging is men verplicht zich in te schrijven voor de wedstrijd bij de eigen vereniging.

20. Leden die deelnemen aan de rijlessen van de vereniging, verplichten zich om onder naam van de eigen vereniging uit te komen. Wanneer men uitkomt onder naam van een andere vereniging, is men verplicht om het lesgeld aan te vullen zodat voor dit lid de rijlessen kostendekkend zijn. Deze bepaling geldt niet voor leden die reeds vóór 1 januari 1997 onder naam van een andere vereniging zijn uitgekomen.